Post navigation

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi Yayınlandı

Ankara’yı ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan küresel bir başkente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak misyonu çerçevesinde hazırlanan Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi yayınlanmış olup, belgeye linkten ulaşabilirsiniz: http://yenilikci.ankaraka.org.tr/wp-adminankarabolgeselyenilikstratejisi2019

Çalışmanın çerçevesi Avrupa Komisyonu’nun 2012’de yayımladığı Akıllı Uzmanlaşma için Araştırma ve İnovasyon Stratejileri Rehberi (Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations RIS 3)’ndeki adımlar göz önüne alınarak oluşturuldu.

Bölgesel Yenilik Stratejisi’ni hazırlarken temel amaçlarımız; Ankara’nın ulusal / küresel rekabet üstünlüğü olan ya da yaratma potansiyeli olan alanlarının tespit edilmesi, bu alanlarda bilgiye, AR-GE’ye dayalı yenilikçi uygulamalar ve teknolojilerle rekabetçilik yapısının güçlendirilmesi, fon sağlayıcı kurumların bu alanları ve amaçları destekler nitelikte destek mekanizmaları tasarlaması, Ankara’da belirlenecek öncelikli alanların uluslararası fonlardan daha fazla yararlanmasına katkı sağlanması ve bölgeye yapılacak yatırımlarda yerli ve yabancı yatırımcıya kılavuzluk yapmak oldu. Çalışma, Ankara’nın öne çıkan beş sektörü olan savunma, bilişim, iş ve inşaat makineleri, ilaç ve tıbbi cihazlar ile tarım ve gıda sektörleri bazında gerçekleştirildi. Tüm süreç boyunca paydaşlarımızla yoğun bir mesaiyle çalışarak oluşturduğumuz nihai belgede, Ankara için sektörel bazda strateji ve eylemleri tespit ettik.

Ajansımız yerel potansiyeli harekete geçirmek için kamu kesimi, özel sektör, yerel yönetimler, üniversiteler ve STK’lar arasında işbirliği geliştirmeyi kendisine misyon edinmiştir.  Bu anlamda Bölgesel Yenilik Stratejisi’nin tanıtımından bugüne kadar süre gelen tüm aşamalarında da paydaşlarımızın fikirleri, önerileri, yeri geldiğinde eleştirel yaklaşımları çalışmamız için yol gösterici oldu. Nitekim Avrupa Komisyonu’nun akıllı uzmanlaşma (RIS3) rehberinde de bunun kesinlikle bir ekosistem işi olduğu, yerel kalkınmanın pusulası olacak böyle bir strateji belgesinin ancak tüm paydaşların etkin katılımıyla oluşturulup hayata geçirilebileceği vurgulanmaktadır.

Ajansımız da çalışmanın başlangıcından itibaren; gerek danışma kurulu, teknik kurul, odak grup toplantıları, firmalarla yüz yüze derinlemesine yapılan görüşmeler, gerekse de sektör temsilcilerine uygulanan anketler yoluyla paydaşlarımızla birlikte yol aldı. Strateji belgemizi hazırlarken paydaşlarımızla gelecekçi bir bakış açısıyla 2030, 2050 yılının Ankara’sını, o günün getireceği ihtiyaçlar ve buna cevap olabilecek çözümleri düşünerek hareket ettik. Şunu biliyoruz ki başarıyla hayata geçen bir bölgesel yenilik stratejisi ancak tüm paydaşların ortak sorumluluk hissetmesi ve belirlenen strateji, hedef ve eylemleri etkin bir şekilde uygulamasıyla mümkün olacaktır. Bu çerçevede strateji belgemizin bölgemizin kalkınma çalışmalarında paydaşlarımız arasındaki sinerjiye ivme kazandırmasını umuyoruz.