HABERLER

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi Yayınlandı

Ankara’yı ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan küresel bir başkente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak misyonu çerçevesinde hazırlanan Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi yayınlanmış olup, belgeye linkten ulaşabilirsiniz: http://yenilikci.ankaraka.org.tr/wp-adminankarabolgeselyenilikstratejisi2019

Çalışmanın çerçevesi Avrupa Komisyonu’nun 2012’de yayımladığı Akıllı Uzmanlaşma için Araştırma ve İnovasyon Stratejileri Rehberi (Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations RIS 3)’ndeki adımlar göz önüne alınarak oluşturuldu.

Bölgesel Yenilik Stratejisi’ni hazırlarken temel amaçlarımız; Ankara’nın ulusal / küresel rekabet üstünlüğü olan ya da yaratma potansiyeli olan alanlarının tespit edilmesi, bu alanlarda bilgiye, AR-GE’ye dayalı yenilikçi uygulamalar ve teknolojilerle rekabetçilik yapısının güçlendirilmesi, fon sağlayıcı kurumların bu alanları ve amaçları destekler nitelikte destek mekanizmaları tasarlaması, Ankara’da belirlenecek öncelikli alanların uluslararası fonlardan daha fazla yararlanmasına katkı sağlanması ve bölgeye yapılacak yatırımlarda yerli ve yabancı yatırımcıya kılavuzluk yapmak oldu. Çalışma, Ankara’nın öne çıkan beş sektörü olan savunma, bilişim, iş ve inşaat makineleri, ilaç ve tıbbi cihazlar ile tarım ve gıda sektörleri bazında gerçekleştirildi. Tüm süreç boyunca paydaşlarımızla yoğun bir mesaiyle çalışarak oluşturduğumuz nihai belgede, Ankara için sektörel bazda strateji ve eylemleri tespit ettik.

Ajansımız yerel potansiyeli harekete geçirmek için kamu kesimi, özel sektör, yerel yönetimler, üniversiteler ve STK’lar arasında işbirliği geliştirmeyi kendisine misyon edinmiştir.  Bu anlamda Bölgesel Yenilik Stratejisi’nin tanıtımından bugüne kadar süre gelen tüm aşamalarında da paydaşlarımızın fikirleri, önerileri, yeri geldiğinde eleştirel yaklaşımları çalışmamız için yol gösterici oldu. Nitekim Avrupa Komisyonu’nun akıllı uzmanlaşma (RIS3) rehberinde de bunun kesinlikle bir ekosistem işi olduğu, yerel kalkınmanın pusulası olacak böyle bir strateji belgesinin ancak tüm paydaşların etkin katılımıyla oluşturulup hayata geçirilebileceği vurgulanmaktadır.

Ajansımız da çalışmanın başlangıcından itibaren; gerek danışma kurulu, teknik kurul, odak grup toplantıları, firmalarla yüz yüze derinlemesine yapılan görüşmeler, gerekse de sektör temsilcilerine uygulanan anketler yoluyla paydaşlarımızla birlikte yol aldı. Strateji belgemizi hazırlarken paydaşlarımızla gelecekçi bir bakış açısıyla 2030, 2050 yılının Ankara’sını, o günün getireceği ihtiyaçlar ve buna cevap olabilecek çözümleri düşünerek hareket ettik. Şunu biliyoruz ki başarıyla hayata geçen bir bölgesel yenilik stratejisi ancak tüm paydaşların ortak sorumluluk hissetmesi ve belirlenen strateji, hedef ve eylemleri etkin bir şekilde uygulamasıyla mümkün olacaktır. Bu çerçevede strateji belgemizin bölgemizin kalkınma çalışmalarında paydaşlarımız arasındaki sinerjiye ivme kazandırmasını umuyoruz.

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi Sektörler Arası İşbirliği Çalıştayı OSTİM’de Gerçekleşti

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi Sektörler Arası İşbirliği Çalıştayı OSTİM’de gerçekleşti. Toplantıda savunma ve havacılık, ilaç ve tıbbi cihazlar, iş ve inşaat makineleri, bilişim ve tarım-gıda sektörleri arasında yapılabilecek muhtemel işbirlikleri yoluyla aşağıda yer alan  temalarda yeni bir ürün/teknoloji ve işbirliği alanının ortaya çıkarmak amacıyla yuvarlak masa çalışmaları yürütülmüştür. Sektörler arası işbirlikleri için muhtemel ortaklık yöntemleri, yapıları, mevzuat ve insan kaynakları altyapısı gibi konular üzerinde çalışılmıştır.

Sektörler arası İş birliği Çalışması Temaları

İlaç ve Tıbbi Cihazlar Sektörü

TEMA 1: Yapay organlar

TEMA 2: Uzaktan teşhis tedavi sistemleri

İş ve İnşaat Makineleri Sektörü

 TEMA 3: Robotik makineler

TEMA 4: Akıllı inşaat sahaları

TEMA 5: Kritik parça üretimi

Gıda ve Tarım Sektörü

TEMA 6: Gıda teknolojileri

TEMA 7: Akıllı tarım (Hasat öncesi yenilikçi çözümler: sensörler, kamera sistemleri vb.)

TEMA 8: Tıbbi bitkilerin ilaç sektöründe kullanımı

Yenilikçilik Ekosistemi

TEMA 9: Ortak teknolojilerin geliştirilmesine yönelik kümeleşmeler (VR, yapay zeka, robotics vb.)

TEMA 10: AR-GE, uygulamalı araştırmalar ve ticarileşme

 

İş ve İnşaat Makineleri Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi kapsamında öncelikli beş sektörden biri olan İş ve İnşaat Makineleri sektörünün odak grup toplantısı Ankara Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde 29 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşti. Toplantıya İMDER, MAKFED, ARÜSDER, İMMB, İŞİM Kümelenmesi, üniversite ve özel sektörden temsilciler katılım sağladı. Ankara Yenilik Stratejisi çalışması kapsamında yürütülen verilerin ve sektöre ilişkin mevcut durum bilgilerinin sunulmasının ardından, sektör temsilcileri tarafından sektörün gelişmesi için gerekli stratejik öncelik ve hedefler ve eylemler belirlendi. Sektör temsilcilerinin de ilgi gösterdiği toplantıda katılımcılarca ortaya koyulan öneriler doğrultusunda sektörün yol haritası hazırlanmış olacak.

 

Savunma ve Havacılık Sanayi Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi kapsamında odaklanılan beş sektörden biri olan savunma ve havacılık sanayi sektörünün odak grup toplantısı Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde 24 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşti. Toplantıya Savunma Sanayi Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri ile beraber TUSAŞ, Aselsan, Roketsan gibi alandaki önemli işletmeler ile diğer özel sektör temsilcileri katılım sağladı. Toplantıda Ajans tarafından sektöre ilişkin mevcut durum bilgileri paylaşıldıktan sonra, sektör temsilcileri sektörün gelişmesi için gerekli stratejik öncelik ve hedefleri belirlediler.

Bilişim Sektörü Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi çalışmaları kapsamında bilişim sektörü temsilcileri Ajansımızda gerçekleştirilen odak grup toplantısında bir araya geldi. ODTÜ Teknokent ve Türkiye Bilişim Derneği’nin yanı sıra pek çok firma temsilcisi toplantıya katılım sağladı. Toplantıda Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi’nden bahsedilerek, bilişim sektörüyle ilgili dünyadaki trendler ve Türkiye’deki durumla ilgili kısa bir sunumun ardından, Ankara’da sektörün gelişim alanları ve potansiyelleri göz önünde bulundurularak, bilişim sektörüyle ilgili strateji ve eylem planlarını belirlemeye yönelik interaktif bir çalışma yapıldı. Sektörün önde gelen temsilcileri olan katılımcıların önerileri doğrultusunda sektörün yol haritası hazırlanmış olacak.

Tarım ve Gıda Sektörü Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi çalışmaları kapsamında Tarım ve Gıda sektörü temsilcileri Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kurul Salonu’nda gerçekleştirilen odak grup toplantısında bir araya geldi. Ankara Üniversitesi Teknokent, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara İl Tarım Orman Müdürlüğü, Sincan Ziraat Odası ve Ankara Koyun Keçi Yetiştiricileri  Birliği temsilcilerin yanı sıra pek çok firma da toplantıda hazır bulundu. Toplantıda ABYS çalışması ile ilgili bilgilendirme ve çalışma kapsamında elde edilen nicel ve nitel verilerin katılımcılarla paylaşılmasının ardından Ankara’da sektörün gelişim alanları ve potansiyelleri göz önünde bulundurularak yenilik stratejisi belgesine temel oluşturacak strateji, hedef ve eylemlerin alınmasına yönelik interaktif bir çalışma yapıldı. Sektör temsilcilerinin de ilgi gösterdiği toplantıda katılımcılarca ortaya koyulan öneriler doğrultusunda sektörün yol haritası hazırlanmış olacak.

İlaç ve Tıbbı Cihaz Sektörü Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi çalışmaları kapsamında İlaç ve Tıbbi Cihaz sektörü temsilcileri Ankara Kalkınma Ajansı’nda gerçekleştirilen odak grup toplantısında bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TİTCK, İvedik ve OSTİM Medikal Küme, üniversite ve teknokentlerden temsilcilerin yanı sıra pek çok üretici firma da toplantıda hazır bulundu. Çalışma kapsamında elde edilen nicel ve nitel verilerin katılımcılarla paylaşılmasının ardından Ankara’da sektörün gelişim alanları ve potansiyelleri göz önünde bulundurularak yenilik stratejisi belgesine temel oluşturacak strateji, hedef ve eylemlerin alınmasına yönelik interaktif bir çalışma yapıldı. Sektör temsilcilerinin ilgi gösterdiği toplantıda ortaya koydukları önerilerle sektörün yol haritası hazırlanmış olacak.

Bölgesel Yenilik Stratejisi Twitter Hesabı Açıldı

TR51 Ankara Bölgesinin yenilikçilik potansiyelinin belirlenmesi, kurulacak işbirliği modelleri ve sağlanacak mali ve teknik desteklerle bu potansiyellerin ekonomik ve sosyal katma değere dönüştürülmesi amacıyla Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi (BYS) çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda @AnkaraBYS kullanıcısıyla oluşturulan twitter hesabında BYS ile ilgili yürütülen çalışmalar paylaşılmaktadır.

İş ve İnşaat Mekineleri Sektörü Paydaş Toplantısı gerçekleşti

Bölgesel Yenilik Stratejisi (BYS) Paydaş toplantısı 08.11.2018 tarihinde İŞİM Kümelenmesi ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. Toplantı, İŞİM kümesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halide RASİM’in açılış konuşması ile başlamıştır. Ardından Ankara Kalkınma Ajansı İş Geliştirme ve Strateji Birimi başkanı Dr. Coşkun Şerefoğlu BYS kapsamında İş ve İnşaat Makineleri Sektörü hakkında yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. Sunum sonrasında katılımcılar İş ve İnşaat Makinaları sektörü ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini paylaşmıştır.

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi çalışması kapsamında Bama Teknoloji firması ziyaret edildi

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi çalışması kapsamında Ankara’da rehabilitasyon ürünleri alanında faaliyet gösteren Bama Teknoloji firması 5 Temmuz 2018 Perşembe günü ziyaret edildi. Firma yetkililerince, 2010 yılında Ankara’da faaliyet göstermeye başlayan firmanın uzun süren Ar—Ge çalışmaları sonrasında felçli hastaların rehabilitasyonuna yönelik robotları piyasaya sürmesi ile bu alanda ülkemizin dışa bağımlılığı ciddi oranda azaldığı vurgulandı. Firmanın ODTÜ Teknokentte yer alan hizmet biriminde yapılan görüşme robotların üretim alanının incelenmesi ile sona erdi.